Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:1-30"

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2015 Giăng 4:1-30Bắt Đầu với Chỉ Một Người “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành…” (Giăng 4:28) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải đi qua xứ Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu ở trong vị trí nào khi đến với người phụ nữ Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu đã phải vượt qua những rào cản xã hội nào? Những điều gì bạn cần phải vượt qua để chia sẻ Tin Lành của Chúa cho những người xung q ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top