Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 4:1-26"

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2015 Giăng 4:1-26Kết Quả của Lòng Tin “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?” (câu 28, 29). Câu hỏi suy ngẫm: Kết quả lòng tin của người phụ nữ Sa-ma-ri sau khi bà tin Chúa là gì? Kết quả lòng tin của những người trong thành Sa-ma-ri sau khi chạy ra gặ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2015 Giăng 4:1-26Bậc Thầy Chứng Đạo “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Câu hỏi suy ngẫm: Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với người phụ nữ Sa-ma-ri, bạn rút ra những nguyên tắc nào trong công tác chứng đạo? Bạn thường vi phạm những nguyên tắc nào? Mục đích Chúa Giê-xu đến ngồi bên giếng Gia-cốp và mở lời xin uống nước là để làm chứng cho người Sa- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2015 Giăng 4:1-26Xóa Bỏ Chia Rẽ “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô-rinh-tô 1:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê? Chúa đi ngang qua Sa-ma-ri và nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri với mục đích gì? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2015 Giăng 4:1-26Lời Chứng của Chúa Giê-xu “Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó” (câu 25, 26). Câu hỏi suy ngẫm: Hai điểm quan trọng nào Chúa Giê-xu đã làm chứng về Ngài với người phụ nữ Sa-ma-ri? Điều đó ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top