Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 3:31-36"

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2015 Giăng 3:31-36Tin và Không Tin “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã làm chứng và giải thích về địa vị tối cao của Chúa Giê-xu như thế nào? Qua đó chúng ta biết Chúa Giê-xu là ai? Con người đứng trước hai sự chọn lựa nào và ha ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top