Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 3:22-30"

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2015 Giăng 3:22-30Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ của ông Giăng Báp-tít đã đến báo với thầy mình về điều gì? Tại sao họ đến báo như vậy? Ông Giăng Báp-tít đã giải thích và trả lời với môn đệ như thế nào? Ông muốn dạy môn đệ điều gì khi nói “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống”? Bạn áp dụng lời dạy này ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top