Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 3:16-21"

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2017 Giăng 3:16-21Chúa Cứu Người Tin “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện như thế nào? Con người cần làm gì để nhận được sự sống đời đời? Bạn làm gì để những người quanh bạn cũng nhận được sự sống đời đời? Luậ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top