Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 3:1-21"

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2015

  Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2015 Giăng 3:1-21 Hư Mất và Sống Đời Đời “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 16-21, Chúa đã dùng những hình ảnh tương phản nào để nói với ông Ni-cô-đem? Có mối tương quan nào giữa việc ông Môi-se treo con rắn lên nơi hoang mạc với việc Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2015 Giăng 3:1-21Các Ngươi Phải Sinh Lại “Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ni-cô-đem đến tìm Chúa? Ngài giải thích rõ điều kiện nào để được vào Nước Trời? Ngày nay, nhờ đâu chúng ta được tái sinh? Một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top