Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 2:23-25"

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2015 Giăng 2:23-25Đức Tin Theo Cảm Xúc và Đức Tin Thật “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời,và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ở Giê-ru-sa-lem có nhiều người chứng kiến phép lạ Chúa làm và tin Danh Chúa nhưng Ngài không tin họ? Đức tin theo c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top