Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 2:17-22"

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2015 Giăng 2:17-22Đền Thờ Mới “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”(câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa Giê-xu dẹp sạch những người buôn bán trong sân Đền Thờ, các môn đệ nghĩ gì? Và những người Giu-đa phản ứng ra sao? Chúa Giê-xu muốn dạy điều gì khi Ngài phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”? Ngày nay, chúng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top