Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 2:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015 Giăng 2:1-12Tin và Chia Sẻ “Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đệ bèn tin Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của phép lạ trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (câu 11)? Kể lại các diễn tiến từ khi hết rượu đến khi phép lạ xảy ra. Chúng ta áp dụng thế nào vào đời sống để có sự vui mừn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top