Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 18:29-40"

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2015 Giăng 18:29-40Hội Thánh và Các Công Việc Trần Gian “Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng Nước Ta thuộc về thế gian này, thì đầy tớ của Ta sẽ đánh trận, đặng Ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay Nước Ta chẳng thuộc về hạ giới” (Giăng 18:36). Câu hỏi suy ngẫm: Trong lịch sử, con dân Chúa đã có những thái độ nào đối với c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top