Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 18:12-27"

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2015 Giăng 18:12-27Ý Đồ Phía Sau Cuộc Xét Xử Trái Luật “Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người này là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bắt và trói Chúa đã giải Ngài đến đâu? Những lý do nào cho thấy cuộc xét xử của ông An-ne là bất hợp pháp? Ý đồ phía sau cuộc xét xử trái luật đó là gì? Sau khi bắt và trói Chúa Giê- ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top