Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 16:13"

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2014 Giăng 16:13Sống với Thần Lẽ Thật “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Giăng 16:13). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác nhau giữa lẽ phải và lẽ thật như thế nào? Theo Giăng 14:6 và 17:17, Chúa Giê-xu dạy lẽ thật là gì? Tại sao Chúa Thánh Linh là Đấng dẫn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top