Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 15:17-27"

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2015 Giăng 15:17-27Vượt trên Sự Bức Hại “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân bị bức hại ở thế gian? Sứ mệnh của chúng ta phải làm là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể vững vàng và tiếp tục sứ mệnh giữa những sự bức hại? Chúa Giê-xu dạy các m ôn đệ về tìn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top