Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:5-9"

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015 Giăng 1:5-9Người Làm Chứng về Sự Sáng “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít là ai, ông làm gì và với mục đích gì? Sự sáng mà ông Giăng Báp-tít làm chứng chỉ về ai? Ánh sáng tác động trên bóng tối thế nào? Bạn xác định mục đích sống củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top