Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 14:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018 Giăng 14:15-21 Đấng An Ủi Khác “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hứa sẽ nài xin Cha ban cho môn đệ một Đấng An Ủi Khác? Đấng An Ủi khác là ai? Ngài sẽ làm gì cho môn đệ? Bạn phải sống thế nào khi biết Đấng An Ủi, Thần Lẽ Thật đang ở với bạn? Chúa Giê-xu sắp rời mô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015 Giăng 14:15-21Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi” (Giăng 14:16, 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi về cùng Cha, Chúa Giê-x ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2014 Giăng 14:15-21Chúa Thánh Linh An Ủi “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (Giăng 14:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hứa với các môn đệ là Ngài sẽ sai Đấng An ủi đến? Đấng An ủi là ai? Sự an ủi của Chúa Thánh Linh giúp gì khi chúng ta an ủi người khác? Bạn thực hành bài học về sự an ủi với người quanh bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top