Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:35-51"

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2015 Giăng 1:35-51 Những Lời Làm Chứng Chân Thành “Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mết-si-a (nghĩa là Đấng Christ)” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Nêu những cách làm chứng về Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này. Nhận định về những cách làm chứng đó. Bạn rút ra bài học nào cho công tác cá nhân chứng đạo của mình? Phân đoạn Kinh Thánh này cho ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top