Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:31-33"

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2017 Giăng 13:31-33, 36Trước Kia, Bây Giờ, và Về Sau “Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nơi Ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo Ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa gọi các môn đệ là “các con trẻ Ta” có ý nghĩa gì? Khi nào chúng ta được Chúa gọi là “các con trẻ Ta” và được đi về nơi Chúa ngự? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top