Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:3-11"

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2017 Giăng 13:3-11Chỉ Cần Rửa Chân “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế nào? Khi ông đòi được rửa tay và đầu thì Chúa đáp ra sao? Chúa muốn dạy gì khi Ngài nói “Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả”? Bài học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top