Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:21-30"

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2017   Giăng 13:21-30 Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật?   “Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi” (câu 27).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đa có thể đổ lỗi cho Sa-tan hoặc cho rằng ông phản Chúa là chương trình của Đức Chúa Trời đã định sẵn không? Chúa đã ban cho ông những cơ h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2017 Giăng 13:21-30Đấng Ban Cơ Hội “Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói rõ “một người trong các ngươi sẽ phản Ta” với mục đích gì? Tại sao Ngài không vạch tội ông Giu-đa trước các môn đệ? Ai mở cửa cho Sa-tan b ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top