Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:18-20"

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2017 Giăng 13:18-20Đấng Thêm Sức Mạnh “Hiện bây giờ, Ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin Ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà Ta đã sai, tức là tiếp Ta; hễ ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta đến” (câu 19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ điều gì với môn đệ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top