Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:12-17"

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2017 Giăng 13:12-17Biết và Làm Theo “Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đệ có ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần phải thế nào để được phước? Dạy mà không sống đúng, biết mà không làm theo thì gây nên những tác hại như thế nào? Bạn có bằng lòng sống theo Lời ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top