Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 13:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2019 Giăng 13:1-5 Đức Chúa Giê-xu Biết “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong Giăng 13:1-5 có bao nhiêu lần chép “Đức Chúa Giê-xu biết”? Chúa Giê-xu biết những điều gì và Ngài hành động ra sao? Sự hi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2017 Giăng 13:1-5Đức Chúa Giê-xu Biết “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong Giăng 13:1-5 có bao nhiêu lần chép “Đức Chúa Giê-xu biết”? Chúa Giê-xu biết những điều gì và Ngài hành động ra sao? Sự hiể ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top