Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:9-11"

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2017 Giăng 12:9-11Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới “Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu” (câu 10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều người Giu-đa đến nhà ông La-xa-rơ? Ông La-xa-rơ đã giúp nhiều người tin Chúa như thế nào? Tại sao các thầy tế lễ định giết ông La-xa-rơ? Bạn được khích l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top