Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:44-50"

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2019 Giăng 12:44-50 Để Không Bị Xét Đoán “Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có người xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (câu 48). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ là quan tòa xét đoán những người khước từ Chúa trong ngày cuối cùng? Những ai tiếp nhận và vâng giữ Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ nhận được điều gì t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2017 Giăng 12:44-50Để Không Bị Xét Đoán “Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có người xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (câu 48). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ là quan tòa xét đoán những người khước từ Chúa trong ngày cuối cùng? Những ai tiếp nhận và vâng giữ Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ nhận được điều gì tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2017 Giăng 12:44-50Sự Sáng Đã Đến Thế Gian “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (câu 46). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đã ghi lại những lời công bố nào của Chúa Giê-xu khẳng định sự hiệp nhất giữa Ngài với Đức Chúa Trời? Bạn biết gì về nhân tính và thần tính của Chúa Giê-xu? Bạn cần làm gì để tiếp nhận sự sáng của Chúa? Từ câu 44-50, Sứ đồ Giăng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top