Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:37-43"

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2017 Giăng 12:37-43Quý Chuộng Vinh Quang Nào? “Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những quan trưởng không dám công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu? Họ có phải là người có đức tin thật ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top