Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:37-40"

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2017 Giăng 12:37-40Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu “Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và Ta chẳng chữa lành cho” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa đáp ứng thế nào trước những lời giảng và phép lạ Chúa làm? Tại sao Tiên tri Ê-sai nói mắt họ chẳng thấy, lòng họ chẳng hiểu (câu 39-40)? Bạn làm gì trước tình trạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top