Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:27-34"

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2017 Giăng 12:27-34Học Lời Chúa Hời Hợt “Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người đó là ai?” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đoàn dân hỏi Chúa rằng “Đấng Christ còn đời đời, vậy Con Người đó là ai”? Tại sao họ hiểu sai lời dạy về Đấng Christ trong luật pháp? Trong trường hợp nào ba ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top