Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:27-28"

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2017 Giăng 12:27-28Đời Sống Sáng Danh Chúa “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu cảm thấy tâm thần bối rối và cầu xin Cha cứu Ngài khỏi giờ này? Tại sao sau đó Chúa nó ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top