Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:20-26"

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2017 Giăng 12:20-26Vinh Quang Thật “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì khi những người Hy Lạp xin được gặp Ngài? Chúa giải thích thế nào về sự vinh quang thật? Người theo Chúa cần làm gì để có sự vinh quang thật? Khi biết Chúa vào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top