Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12:12-19"

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2017 Giăng 12:12-19Lý Do Đón Chúa “Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đông đón Chúa gồm những ai? Lý do nào họ đón Chúa? Tại sao Chúa dùng con lừa con để cưỡi? Bạn đang theo Chúa như mộ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top