Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 12: 24-26"

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2015 Giăng 12: 24-26Đầu Tư qua Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao rao giảng thập tự giá của Đấng Christ là điều quan trọng của Cơ Đốc giáo? Chúa Giê-xu đã đầu tư cuộc sống của Ngài trên đất này như thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top