Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:19-28"

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2015 Giăng 1:19-28Tiêng Kêu trong Hoang Mạc “Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng Tiên tri Ê-sai đã nói” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Các lãnh đạo tôn giáo đến chất vấn ông Giăng Báp-tít như thế nào? Ông trả lời ra sao? Ông Giăng Báp-tít so sánh mình với Chúa Giê-xu như thế nào? Ngày nay chúng ta tiếp nối sứ mệnh c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top