Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:53-57"

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2017 Giăng 11:53-57Lập Mưu Giết Chúa “Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài” (câu 53). Câu hỏi suy ngẫm: Sau cuộc họp của Tòa Công Luận, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đã làm gì? Tại sao họ quyết tâm lập mưu giết Chúa? Khi nào bạn có những hành động giống những người này? Sau cuộc họp của Tòa Công Luận và nghe theo lời bàn của Thầy Thượng phẩm Cai-phe, “Các ngươi chẳng biết g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top