Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:15-18"

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2015 Giăng 1:15-18Ơn Càng Thêm Ơn “Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít và Sứ đồ Giăng đã làm chứng thêm những điều gì về Chúa Giê-xu? Sứ đồ Giăng so sánh luật pháp với Chúa Giê-xu như thế nào? “Ơn càng thêm ơn” có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn nhận được “ơn càng thêm ơn” mỗi ngày? Sứ đồ Giăng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top