Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:47-53"

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2017 Giăng 11:47-53Tòa Công Luận Thiếu Công Lý “Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?” (câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si triệu tập cuộc họp Hội Đồng Công Luận? Họ bàn thảo gì trong cuộc họp? Bạn nhận định thế nào về cuộc họp này, qua đó bạn liên hệ đến Hội Th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top