Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:43-46"

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2017 Giăng 11:43-46Vững Lòng Rao Truyền Danh Chúa “Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin Ngài” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến phép lạ Chúa làm cho ông La-xa-rơ có phản ứng gì? Tại sao có vài người không tin Ngài? Bạn làm gì khi ngày nay vẫn có nhiều người chống đối Chúa? Khi thấy Chúa Giê-xu gọi ông La-xa-rơ sống lại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top