Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:38-42"

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2017 Giăng 11:38-42 Chúa - Người Khác - Tôi “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa không trực tiếp gọi ông La-xa-rơ sống lại mà Ngài cầu nguyện với Cha? Bạn học được điều gì về ưu tiên trong cuộc sống qua lời cầu nguyện của Chúa? Bạn thường làm vinh quang Đức C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top