Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 11:17-27"

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016 Giăng 11:17-27Đức Tin Tăng Trưởng “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời đối thoại giữa bà Ma-thê và Chúa, Chúa đã giúp đức tin của bà nơi Chúa tăng trưởng như thế nào? Làm thế nào để đức tin nơi Chúa trong lòng bạn luôn tăng trưởng? Khi Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni thì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top