Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:10-13"

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015 Giăng 1:10-13Quyền Trở Nên Con Đức Chúa Trời “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 10 và 11, Sứ đồ Giăng ngạc nhiên về hai điều nào? Để được tái sinh tâm linh, trở nên con Đức Chúa Trời, phần của Chúa đã làm gì cho chúng ta, và phần của chúng ta phải làm gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top