Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 1:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2015 Giăng 1:1-4Ngôi Lời “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời có nghĩa gì? Ngôi Lời chỉ về ai? Sứ đồ Giăng cho biết Ngôi Lời có những đặc điểm gì? Ở trong Chúa Giê-xu bạn sẽ nhận được những điều gì? Khác với ba sách Tin Lành cộng quan là Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca, tác giả nhắm đến một đối tượng độc giả ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top