Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2016 Giăng 10:7-10Ta Là Cái Cửa “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (câu 9, 10). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ngụ ý gì khi công bố “Ta là cái cửa”? Những ai vào cửa Chúa thì sẽ nhận được điều gì? Ngược lại, đến với kẻ trộm thì s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top