Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:39-42"

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2016 Giăng 10:39-42Làm Con Gặt cho Chúa “Ngài bèn phán cùng môn đệ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Ma-thi-ơ 9:37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa tiếp tục phản ứng với Chúa Giê-xu như thế nào (câu 39)? Những lời ông Giăng Báp-tít làm chứng về Chúa Giê-xu trước đó, nay kết quả ra sao? Bạn học ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top