Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:31-38"

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016 Giăng 10:31-38Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin “…nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (Giăng 8:24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói “những việc của Cha Ta” là những việc nào? Chúa muốn người Giu-đa tin điều gì? Sự kiện Chúa kiên trì giải thích cho bạn bài học nào về Chúa? Bạn cần làm gì để có thể tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Sau k ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top