Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:31-36"

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016 Giăng 10:31-36Con Đức Chúa Trời “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin” (Hê-bơ-rơ 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dùng lời luật pháp như thế nào để trả lời về việc Ngài không hề phạm thượng? Hai lời tuyên bố của Chúa Giê-xu “Ta với Cha là một” và ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top