Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:31-33"

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016 Giăng 10:31-33Em-ma-nu-ên “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa lượm đá ném Chúa? Chúa trả lời họ ra sao? Điều này cho thấy đức tin của họ thế nào? Tại sao chúng ta tin Chúa Giê-xu là "Đức Chúa Trời ở ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top