Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:22-30"

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016 Giăng 10:22-30Ta Với Cha Là Một “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một” (câu 28-30). Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ câu 28-30, cho biết tại sao Chúa Giê-xu công bố “Ta với Cha là một”? Câu nói của Chúa “Cha Ta là Đấng lớn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016   Giăng 10:22-30 Chiên của Chúa   “Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (câu 27-28).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu trả lời của Chúa trong câu 25-26 cho thấy Chúa biết ý đồ của những người hỏi Chúa là gì? Chúa Giê-xu cho biết chiên của Chúa có những đặc điểm gì và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2016 Giăng 10:22-30Câu Hỏi Dưới Hiên Cửa Sa-lô-môn “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa hỏi Chúa câu gì dưới hiên cửa Sa-lô-môn? Chúa trả lời thế nào? Điều gì cho thấy họ vẫn không tin Chúa? Trong trường hợp nào chúng ta làm tín hữu Tin Lành nhưng vẫn chưa tin Chúa? Chúng ta không biết thời g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top