Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:19-21"

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016 Giăng 10:19-21Đa Số hay Thiểu Số? “Phần nhiều trong đám họ nói rằng: Người bị quỷ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi? Người khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một người bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt người mù được sao?” (câu 20-21). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nhóm đa số nói Ngài là điên và bị quỷ ám? Tại sao nhóm thiểu số tin Ngài nhưng vẫn còn thái ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top