Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 10:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016 Giăng 10:1-6Người Chăn Thật “Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những người chăn của Ít-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những người chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho người chăn của Ít-ra-ên, là ngưởi chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những người chăn nên cho bầy chiên ăn sao?” (Ê-xê-chi-ên 34:2). Câu hỏi suy ngẫm: Kể ẩn dụ chuồng chiên, Chúa m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top