Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 5:19-20"

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2017 Gia-cơ 5:19-20Phục Hồi Đức Tin “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ kêu gọi các tín hữu cần quan tâm đến những người nào và làm gì cho họ? Giúp phục hồi đức tin của một người có ý nghĩa gì? Khi biết một người đang sa sút đức tin, bạn làm gì để giúp họ? Kết thúc thư Gia-cơ, trư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top