Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gia-cơ 5:13-20"

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016 Gia-cơ 5:13-20Trách Nhiệm với Người Đau Khổ “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nêu lên hai trường hợp cụ thể nào cần được những anh em khác giúp đỡ (câu 14-18 và 19-20)? Trong cả hai trường hợp này, người đến giúp đỡ cần phải làm gì? Làm sao có thể thực hiện được điều này (câu 13 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top